Chương trình hợp tác cộng tác viên Chương trình hợp tác cộng tác viên >>>

Trang chủ > Thông tin > Mẫu mã sữa Aptamil Anh qua các thời kì

Giai đoạn 1
– Số 1: Cho bé 0-6 tháng
– Số 3: Cho bé 6-12 tháng
– Số 1+: Cho bé 12-24 tháng
– Số 2+: Cho bé từ 24 tháng

Sữa Aptamil số 1
Sữa Aptamil số 1
Sữa Aptamil số 3 - cho bé từ 6 -12 tháng
Sữa Aptamil số 3
Sữa Aptamil 1+ Anh
Sữa Aptamil số 1+
Sữa Aptamil số 2+, sữa dành cho bé từ 2 tuổi
Sữa Aptamil số 2+

Giai đoạn 2
– Số 1: Cho bé 0-6 tháng
– Số 3: Cho bé 6-12 tháng
– Số 1-2: Cho bé 12-24 tháng
– Số 2-3: Cho bé từ 24 tháng

Sữa Aptamil Anh số 1 - Mẫu mới - Dành cho bé từ 0-6 tháng
Sữa Aptamil Anh số 1
Sữa Aptamil Anh số 3 - Mẫu mới - Dành cho bé từ 6 - 12 tháng
Sữa Aptamil Anh số 3
Sữa Aptamil Anh số 1+ - Mẫu mới - Dành cho bé từ 1-2 tuổi
Sữa Aptamil Anh số 1+
Sữa Aptamil Anh số 2+ - Mẫu mới - Dành cho bé từ 2-3 tuổi
Sữa Aptamil Anh số 2+

Giai đoạn 3
– Số 1: Cho bé 0-6 tháng
– Số 3: Cho bé 6-12 tháng
– Số 1-2: Cho bé 12-24 tháng
– Số 2-3: Cho bé từ 24 tháng

Sữa Aptamil Anh số 1 (từ 0-6 tháng)
Sữa Aptamil Anh số 1
Sữa Aptamil Anh số 2 (từ 6-12 tháng)
Sữa Aptamil Anh số 2
Sữa Aptamil Anh số 3 (từ 1-2 tuổi)
Sữa Aptamil Anh số 1-2
Sữa Aptamil Anh số 4 (từ 2-3 tuổi)
Sữa Aptamil Anh số 2-3

GIAI ĐOẠN HIÊN TẠI – 2015

– Số 1: Cho bé 0-6 tháng
– Số 2: Cho bé 6-12 tháng
– Số 3: Cho bé 12-24 tháng
– Số 4: Cho bé từ 24 tháng

Sữa Aptamil Anh số 1 (từ 0-6 tháng)
Sữa Aptamil Anh số 1
Sữa Aptamil Anh số 2 (từ 6-12 tháng)
Sữa Aptamil Anh số 2
Sữa Aptamil Anh số 3 (từ 1-2 tuổi)
Sữa Aptamil Anh số 3
Sữa Aptamil Anh số 4 (từ 2-3 tuổi)
Sữa Aptamil Anh số 4
Xem thêm các bài khác trong: Tin tức